Language: 简体中文 English
学分下载
关于中华医学会第六届全国呼吸内镜和介入呼吸病学学术研讨会学分下载操作说明
1、登录中华医学会国家级学员证书查询:http://edu.cma.org.cn/cma-edu/search.service?id=5
2、如下图所示:年度选择2017;项目编号:2017-03-02-274;姓名:“输入姓名”,点击“查询”按钮。
3、点击左下角“打印证书”即可。

距离大会开幕还有
  • 小时
  • 分钟
重要时间
             截稿日期
              2017年8月31日
            网上注册截止
              2017年10月22日      
             会议报到
              2017年10月27日
             会议时间
              2017年10月27-29日